Musta vyö (1. dan)

Kata

Nage no kata kokonaan:

Uki otoshi, seoi nage, kata guruma

Uki goshi, harai goshi, tsurikomi goshi

Okuri ashi barai, sasae tsurikomi ashi, uchi mata

Tomoe nage, ura nage, sumi gaeshi

Yoko gake, yoko guruma, uki waza

Yleiset asiat

Judoliiton koulutusjärjestelmän taso I

Pystytekniikat

Kodokanin kaikki tekniikat

Te-waza

Seoi nage

Ippon seoi nage

Seoi otoshi

Tai otoshi

Kata guruma

Sukui nage

Obi otoshi

Uki otoshi

Sumi otoshi

Yama arashi

Obi tori gaeshi

Morote gari

Kuchiki taoshi

Kibisu gaeshi

Uchi mata sukashi

Kouchi gaeshi

Koshi-waza

Uki goshi

Ogoshi

Koshi guruma

Tsurikomi goshi

Sode tsurikomi goshi

Harai goshi

Tsuri goshi

Hane goshi

Utsuri goshi

Ushiro goshi

Ashi-waza

Deashi barai

Hiza guruma

Sasae tsurikomi ashi

Osoto gari

Ouchi gari

Kosoto gari

Kouchi gari

Okuri ashi barai

Uchi mata

Kosoto gake

Ashi guruma

Harai tsurikomi ashi

Oguruma

Osoto guruma

Osoto otoshi

Tsubame gaeshi

Osoto gaeshi

Ouchi gaeshi

Hane goshi gaeshi

Harai goshi gaeshi

Uchi mata gaeshi

Ma-sutemi-waza

Tomoe nage

Sumi gaeshi

Hikikomi gaeshi

Tawara gaeshi

Ura nage

Yoko-sutemi-waza

Yoko otoshi

Tani otoshi

Hane makikomi

Soto makikomi

Uchi makikomi

Uki waza

Yoko wakare

Yoko guruma

Yoko gake

Daki wakare

Osoto makikomi

Uchi mata makikomi

Harai makikomi

Kouchi makikomi

Kani basami

Kawazu gake

Mattotekniikat

Kodokanin kaikki tekniikat

Osaekomi-waza

Kesa gatame

Kuzure kesa gatame

Ushiro kesa gatame

Kata gatame

Kami shiho gatame

Kuzure kami shiho gatame

Yoko shiho gatame

Tate shiho gatame

Uki gatame

Ura gatame

Shime-waza

Nami juji jime

Gyaku juji jime

Kata juji jime

Hadaka jime

Okuri eri jime

Kataha jime

Katate jime

Ryote jime

Sode guruma jime

Tsukkomi jime

Sankaku jime

Do jime

Kansetsu-waza

Ude garami

Ude hishigi juji gatame

Ude hishigi ude gatame

Ude hishigi hiza gatame

Ude hishigi waki gatame

Ude hishigi hara gatame

Ude hishigi ashi gatame

Ude hishigi te gatame

Ude hishigi sankaku gatame

Ashi garami