Ruskea vyö (1. kyu)

Kata

Nage-no-katasta te-, koshi-, ja ashi-wazat:

Uki otoshi, seoi nage, kata guruma

Uki goshi, harai goshi, tsurikomi goshi

Okuri ashi barai, sasae tsurikomi ashi, uchi mata

Yleiset asiat

Monipuolinen ja tehokas tokui waza -tekniikkaperhe

Judotuomarin peruskurssi ilman lisenssivaatimusta

Pystytekniikat

Kosoto gake

Ashi guruma

Harai tsurikomi ashi

Hane goshi

Sode tsurikomi goshi

Kata guruma

Kolme sutemi-wazaa, esimerkiksi

Tomoe nage

Sumi gaeshi

Tani otoshi

Mattotekniikat

Ude gatame

Ude garami

Hiza gatame

Waki gatame

Hara gatame

Kata juji jime

Nami juji jime

Gyaku juji jime

Okuri eri jime

Kataha jime

Morote jime